ร่วมงานกับบิ๊กซี

ผู้นำธุกิจค้าปลีก ในรูปแบบของ "ไฮเปอร์มาร์เก็ต" หรือ "ซูเปอร์เซ็นเตอร์", ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลายภายใต้การบริหารงานของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันบิ๊กซีมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และมีพนักงานประจำมากกว่า 23,000 คน บิ๊กซีมอบโอกาสก้าวหน้าในการทำงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆทั่วประเทศ

ธุรกิจของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 • Big C Super Center
 • Big C Market
 • Mini Big C
 • Big C Extra
 • Big C Jumbo
 • PURE Drugstore

 • สวัสดิการและผลประโยชน์ของบริษัท ดังนี้

 • โบนัสประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ*
 • เครื่องแบบพนักงาน*
 • เงินค่าอาหาร*
 • ค่าเช่าบ้านต่างจังหวัด (ผู้บริหาร)*
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • วันหยุดประเพณี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดพิเศษ และเงินช่วยเหลือพิเศษ
 • ค่าล่วงเวลา สินจ้าง/เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
 • ค่าความชำนาญ
 • เงินกู้สวัสดิการ
 • ทุนการศึกษา (พนักงาน/บุตรของพนักงาน)
 • *สวัสดิการเฉพาะบางตำแหน่งงาน


  การพัฒนาบุคลากร

  โอกาสดีๆที่บิ๊กซี

 • เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทั่วโลกพร้อมเพาะบ่มความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่น
 • ใช้ชีวิตเต็มที่และเต็มศักยภาพ
 • สร้างผลงานแล้วได้รับการยอมรับและตอบแทนโดยองค์กร
 • เปิดเส้นทางอาชีพใหม่ๆ
 • ผู้คนรับฟังและให้คุณค่าความคิดของคุณ

  เราพร้อมมอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา

 • ที่ บิ๊กซี เราพยายามสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ความตั้งใจของเราคือการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถของเราและสร้างที่ทำงานในรูปแบบที่พนักงานของเราสามารถเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของตนได้อยู่เสมอ
 • เรามอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาให้แล้ว จากนั้นไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกโอกาสในการเรียนรู้ในลักษณะใดเพื่อการเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง

  โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ

  บิ๊กซี ทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเนื่องด้วยเชื่อว่าความสำเร็จของเรานั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนของเราเก่งที่สุดแล้วเท่านั้น วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพก็คือการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความกระตือรือร้นสูงสุด ช่วยให้เขาพัฒนาได้อย่างเต็มที่และทำให้เขาเหล่านั้นไม่จากองค์กรเราไปอยู่ที่อื่น เราต้องการคนที่มีทักษะ มีกำลังในการขับเคลื่อนและมีความเป็นผู้นำเพื่อรับบทบาทและความรับผิดชอบอันจะมีส่วนสำคัญในความสำเร็จในอนาคตขององค์กรเราได้ โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาให้มีโครงสร้างที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และยกระดับตนเองผ่านทางการพัฒนาความเป็นผู้นำ การหมุนเวียนตำแหน่งงานภายในองค์กร การมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

  การสำรวจถึงความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

  ทุกเสียงมีความหมายที่ บิ๊กซี ด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้จัดทำการสำรวจถึงความผูกพันของพนักงานที่มีต่ององค์กรเพื่อเป็นการประเมินในเรื่องดังกล่าว การสำรวจนี้เราจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีและมุ่งหวังให้เกิดแผนการดำเนินงานที่จะช่วยให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทำให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ บิ๊กซี เป็นนายจ้างชั้นเลิศในสายตาของพนักงานในที่สุด

  ค่านิยมที่เรายึดมั่น

  เพราะเราเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเพียงประการเดียวที่จะนำพาเราสู่เป้าหมายขององค์กรได้ เราเชื่อด้วยว่าทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรก็มีบทบาทสำคัญด้วยเช่นกันในการทำให้องค์กรของเรานั้นประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เราต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีผลงานดีและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของเรา ดังนั้นเราจึงจะพิจารณาพนักงานของเราแบบรอบด้าน เวลาที่จะมีการมอบผลประโยชน์หรือเลื่อนขั้นใดๆด้วย.

  บิ๊กซี อคาเดมี

  เราดำเนินการด้าน ?

  " พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก

  บทบาทของเรา

 • สนับสนุนระบบการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำและพื้นฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง
 • เพิ่มการเรียนรู้ระดับแนวหน้าและปลูกฝังการฝึกฝนในการพัฒนา
 • ขยายช่องทางการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ทางอิเลคทรอนิค, คู่มืออิเลคทรอนิค, ห้องเรียน และการเรียนรู้การปฏิบัติงานภายในสาขา

  สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน บิ๊กซี อคาเดมี

  ห้องอบรมภายในบิ๊กซี อเคดามี เช่น ห้องประชุมใหญ่, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการแคชเชียร์ และห้องอบรมต่างๆ ที่สามารถรองรับพนักงานได้ทั้งหมด 10 ห้อง

  โครงการนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบโอกาสที่ท้าทายในการฝึกงานสำหรับนิสิตนักศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, โลจิสติกส์, ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, เภสัชศาสตร์, และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานเสมือนจริง และเพื่อยกระดับความเข้าใจในความรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการนักศึกษาฝึกงานยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ทำให้นิสิตนักศึกษาได้ทดสอบความชอบและความสนใจของตนเอง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสมัครงานหรือทำงานจริงหลังจากสำเร็จการศึกษา รวมทั้งจะได้

 • พัฒนาทักษะและเทคนิคการทำงานต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงระหว่างการทำงาน
 • พัฒนาทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานระหว่างการฝึกงาน
 • พัฒนาความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
 • โอกาสที่จะเข้าร่วมงานกับทางบิ๊กซี หลังจากสำเร็จการศึกษา

  คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 3 – 4)
 • ผลการศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • มีความขยันหมั่นเพียร, มีความความคิดริเริ่ม และมีความอดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน; โปรแกรม Microsoft Office

  ช่วงเวลาของการฝึกงาน

 • ไตรมาสที่ 2 ของปี (เมษายน – มิถุนายน)
 • ไตรมาสที่ 3 ของปี (กันยายน – ตุลาคม)
 • ช่วงเวลาอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง

  ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัคร online ผ่านเวปไซท์ในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน
 • เตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ทางบิ๊กซีต้องการ
 • ทีมสรรหา-ว่าจ้างจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและการดำเนินการขั้นตอนต่อไป
 •