หน้าหลัก บิ๊กซีมูลนิธิบิ๊กซีโครงการเด็กไทยขยันอ่าน

โครงการเด็กไทย ขยันอ่าน

จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548 พบว่า คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 5 เล่ม : คน : ปี ในขณะที่คนอเมริกันอ่านหนังสือถึง 50 เล่ม : คน : ปี ซึ่งประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เด็กและเยาวชน เนื่องจากเยาวชนได้รับสื่อเร้าอื่นๆ ทั้งจากโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และขาดแรงกระตุ้นความสนใจในการอ่าน รวมทั้งขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิบิ๊กซี จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัด โครงการเด็กไทย ขยันอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ และเพื่อเป็นการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 นี้ โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังนี้

1. การมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้มากมายหลากหลาย

  • มอบสารานุกรมฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ จำนวน 3,000 ชุด มูลค่า 1.44 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนมัธยมต้นทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • สนับสนุนรายการหนังสือของพ่อ ของโครงการสารานุกรมฯ ซึ่งเป็นรายการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมฯ ออกอากาศทาง ททบ.5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30- 9.30 น.
โครงการเด็กไทยขยันอ่าน

2. บ้านหนังสือมูลนิธิบิ๊กซี

  • จัดสร้างบ้านหนังสือมูลนิธิบิ๊กซี หรือห้องสมุดเสริมให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน เพื่อให้เยาวชนไทยมีหนังสืออ่านอย่างพอเพียง
โครงการเด็กไทยขยันอ่าน

3. จัดมุม เด็กไทย ขยันอ่าน และรับบริจาคหนังสือ ที่บิ๊กซี 50 สาขา

  • จัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านสำหรับเด็ก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่มุมเด็กไทย ขยันอ่าน พร้อมตั้งกล่องรับบริจาคหนังสือ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศต่อไป
โครงการเด็กไทยขยันอ่าน

4. การแข่งขันการอ่าน Reading Marathon

  • จัดแข่งขันสุดยอดนักอ่านระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนสนใจการอ่านหนังสือ

มูลนิธิบิ๊กซี คาดหวังว่า โครงการเด็กไทย ขยันอ่าน จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้ครอบครัวและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชนไทย เพื่อจะได้นำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป

โครงการเด็กไทยขยันอ่าน