หน้าหลัก บิ๊กซีมูลนิธิบิ๊กซีรู้จักมูลนิธิบิ๊กซีไทย

รู้จักมูลนิธิบิ๊กซีไทย

มูลนิธิบิ๊กซีไทย

มูลนิธิบิ๊กซีไทย ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2545 จากความเชื่อมั่นที่ว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่ออนาคตและความเป็นอยู่ของสังคม โดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและกีฬาแก่เยาวชนไทย สร้างความเจริญและมั่นคง แก่เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติิ

มูลนิธิบิ๊กซีไทย ตระหนักดีว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนด้อยโอกาส แต่โรงเรียนของภาครัฐจำนวนมาก ไม่มีอาคารเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี มูลนิธิจึงให้งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิบิ๊กซี โดยในแต่ละปีคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกโรงเรียน ที่ยังขาดแคลนอาคารเรียน เพื่อสร้างอาคารเรียนมอบให้ ทั้งนี้ตลอดเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิได้ก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไปทั่วทุกภาคของประเทศ และจะสร้างเพิ่มขึ้นทุกปีี

นอกจากนี้มูลนิธิบิ๊กซีไทย ยังมีแนวนโยบายหลัก ในการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยที่ผ่านมาได้มอบทุนต่อเนื่อง 6 ปี แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมเป็นจำนวนกว่า 28,000 ทุน และในปี 2556 มูลนิธิได้ปรับนโยบายมอบทุนการศึกษามาเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากจำนวน 3,200 ทุนต่อปี เป็น 6,200 ทุนต่อปี ทั่วประเทศ เพื่อขยายความช่วยเหลือให้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนเล่นกีฬาพาห่างไกลยาเสพติด มูลนิธิได้จัดสร้างสนามบาสเกตบอลบิ๊กซี มอบให้แก่โรงเรียนและชุมชนต่างๆ และสร้างศูนย์กีฬาชุมชนบิ๊กซี อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างห้องสมุดบิ๊กซี และบ้านหนังสือบิ๊กซี มอบให้โรงเรียนและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์

มูลนิธิ ยังได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณะกุศลอื่น อีกหลากหลาย ทั้งเพื่อประกอบกิจกรรมการศึกษา และการช่วยเหลือสังคมทั่วไป รวมงบประมาณการดำเนินงานในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าปีละ 25 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมของชุมชน สังคมและประเทศชาติในท้ายที่สุด สมดังปณิธานที่ว่า

มูลนิธิบิ๊กซีไทย สร้างฝัน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อสังคมไทย