Big C Home PageBig C ProductsHappy Rice

Happy Rice

โครงการข้าวสร้างสุข

โครงการ "ข้าวสร้างสุข" เริ่มต้นจากปรัชญาและนโยบายของ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในการเป็นองค์กรเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของผู้บริโภคและชุมชนทั่วประเทศ ตลอดเวลา 19 ปีที่ผ่านมา

เมื่อได้เห็นพี่น้องเกษตรกรชาวไทยต้องประสบอุทกภัยเป็นวงกว้างอย่างรุนแรงในปี 2553 และ 2554 คุณอีฟ เบรบอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งใช้ชีวิตในประเทศไทยมานานกว่า 12 ปี และมีความผูกพันกับประเทศไทยและการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก ได้ขอเรียนเข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในการต้องการร่วมฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา และเลขาธิการฯ ได้กรุณาให้บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา คิดค้นและเริ่มดำเนินโครงการ "ข้าวสร้างสุข" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

"ข้าวสร้างสุข" มีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้และช่วยฟื้นฟูชีวิตพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรง อย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และให้ผลต่อเนื่องระยะยาว"


บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้สนับสนุนได้โครงการ "ข้าวสร้างสุข" ดังนี้

  • เงินทุนจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ส่วนหนึ่งสร้างไซโลเก็บข้าว ขนาด 200 ตัน ณ โรงสีข้าวชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดอยุธยา และใช้อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรับซื้อพันธุ์ข้าวและข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อนำไปอบ ขัดสี และบรรจุถุง
  • เป็นผู้จำหน่ายและสร้างความตระหนักรู้ (awareness) ให้แก่ "ข้าวสร้างสุข" ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
  • ส่งรายได้จากการขายทั้งหมดให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดำเนินการรับซื้อข้าวรอบใหม่ต่อไป

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเพาะปลูกข้าวตามมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (Good Agricultural Practice – GAP) และมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice – GMP) ทำให้ "ข้าวสร้างสุข" เป็นข้าวที่สะอาด ปลอดสารพิษ และให้คุณประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภค

ในเดือนสิงหาคม ปี 2554 มูลนิธิชัยพัฒนาฯ ได้รับซื้อข้าวหอมปทุม จากเกษตรกรในโครงการฯ จำนวน 50 ตัน และสามารถนำไปบรรจุถุงได้ 10,000 ถุง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 "ข้าวสร้างสุข" ได้วางจำหน่ายในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 6 สาขา คือที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ รัตนาธิเบศร์ ติวานนท์ และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขารัชดาภิเษก แจ้งวัฒนะ และบางใหญ่

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มุ่งหวังให้โครงการ "ข้าวสร้างสุข" ช่วยสร้างรายได้และช่วยฟื้นฟูชีวิตพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และให้ผลต่อเนื่องระยะยาว รวมทั้งเป็นประโยชน์กับสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทุกท่าน เพื่อให้เป็น "วงจรข้าว วงจรแห่งชีวิต" สมกับชื่อ "ข้าวสร้างสุข"


คลิกเพื่อดูสินค้า ข้าวสร้างสุข